Together we Grow

אריאל קרקעות עוסקת ברכישת קרקעות והשבחתן. פעילות ההשבחה מתבטאת בקידום רישום, תכנון ורישוי לבניית אלפי יחידות דיור למגורים ובפיתוח

תוכניות בניין עיר למסחר ולתעשייה. החברה מורכבת מצוות מקצועי של סוכני שטח, מחלקה משפטית, מחלקה הנדסית בעלת מומחיות סטאטורית ורישויית
וכן אנליסטים מתחום הפיננסים והנדל”ן. לחברה ניסיון ומומחיות באיתור קרקעות אטרקטיביות בעלות פוטנציאל לרווחים הזדמנותיים, שנצברו באיתור
קרקעות בעלות פוטנציאל השבחה גבוה ומהיר יחסית לתחום.

אריאל קרקעות עוסקת ברכישת קרקעות והשבחתן.
פעילות ההשבחה מתבטאת בקידום רישום, תכנון ורישוי
לבניית אלפי יחידות דיור למגורים ובפיתוח תוכניות בניין
עיר למסחר ולתעשייה.
החברה מורכבת מצוות מקצועי של סוכני שטח, מחלקה
משפטית, מחלקה הנדסית בעלת מומחיות סטאטורית
ורישויית וכן אנליסטים מתחום הפיננסים והנדל”ן.
לחברה ניסיון ומומחיות באיתור קרקעות אטרקטיביות בעלות
פוטנציאל לרווחים הזדמנותיים, שנצברו באיתור קרקעות
בעלות פוטנציאל השבחה גבוה ומהיר יחסית לתחום.